ลงทะเบียนวิ่ง

1

Step 1

2

Step 2

3

Step 3

Step 1

ข้อมูลส่วนตัว
 

Step 2

ข้อมูลวิ่ง
 
 
 
กรอกชื่อ กรณีผู้รับไม่ใช่ ชื่อผู้ลงทะเบียน

Step 3

รายละเอียดการชำระเงิน
รายการ จำนวนเงิน
รวม
*** ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงและจะปฏิบัติตามกฏกติกาของการแข่งขัน ทุกประการ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน และยินยอมให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน ถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ เพื่อบันทึกการแข่งขันและนำไปเผยแพร่

*** เงื่อนไขการเข้าแข่งขัน ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือ ผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ที่มีผลเป็นลบมาแสดงในวันที่รับ BIB หรือ ก่อนเข้างาน ****